De toekomst van religie

unspecified-6.jpeg

Hoe ziet de toekomst van religie eruit in de moderne wereld? Verschillende internationale onderzoeksbureaus voorspellen dat de meeste religies in de wereld blijven groeien. (pewforum.com, foreighpolicy.com, fastestgrowingreligions.com). Omdat de mens ‘principieel een spiritueel wezen is’, zoals Karen Armstrong zei, zal er altijd behoefte aan religie en spiritualiteit blijven bestaan. 

Maar de manier waarop religies omgaan met deze behoefte hangt af van hoe ze meegaan met hun tijd. De grote wereldreligies hebben hun succes te danken aan voortdurende hervormingen en vernieuwingen. Hiermee zullen ze moeten doorgaan als ze succesvol willen blijven. 

 

Religie, wetenschap en filosofie

Religie en wetenschap zijn al eeuwenlang met elkaar in conflict, hoewel grote wetenschappers zoals Isaac Newton en Albert Einstein sterk spiritueel georiënteerd waren. Filosofen hebben door de eeuwen heen veel kritiek op religie geuit, hoewel grote filosofen als Plato, Augustinus en Kant diep religieus waren. 

Het zou mooi zijn als wetenschap, filosofie en religie op een gezonde manier met elkaar gaan samenwerken in plaats van elkaar te bekritiseren. Ze hebben elk hun deelgebied en kunnen elkaar goed aanvullen. 

De wetenschap heeft voor een enorme vooruitgang gezorgd op vrijwel alle gebieden in de samenleving. Dat heeft kunnen plaatsvinden omdat er in de wetenschappelijke wereld een grote vrijheid van denken bestaat die sterk bevorderend is voor innovatie. Religie kan daaruit leren om eveneens vrijdenkend en innovatief te zijn. 

De filosofie heeft als belangrijkste taak om starre dogma’s uit de wereld te helpen en voortdurend frisse nieuwe visies op de realiteit te ontwikkelen. Daarnaast zijn filosofen belangrijk om na te denken over ethiek en de zin van het bestaan. De religies kunnen van de filosofen leren om kritisch te zijn op hun eigen dogma’s en steeds vernieuwende denkbeelden te creëren die aansluiten bij de tijdgeest.  

De grote taak van religie is om de mens voortdurend te inspireren in zijn relatie met God en spirituele steun te bieden tijdens moeilijke situaties in het leven. Als de religies gaan samenwerken met de wetenschap en filosofie, zal dat het algehele welzijn van de mens en de wereldvrede sterk kunnen bevorderen.

 

Interreligieus en spiritueel ongebonden

De religies kunnen ook veel van elkaar lerenZe beschikken allemaal over een enorme spirituele en culturele rijkdom. Daarmee kunnen ze een prachtige kruisbestuiving teweegbrengen. Alle religies hebben hun sterke en zwakke kanten en kunnen grote vooruitgang boeken als ze regelmatig met elkaar in dialoog gaan. De voorwaarde daarvoor is wel dat ze elkaar voor de volle 100% respecteren en zich niet elitair opstellen. 

We hebben al besproken dat er wereldwijd enorm veel ongebonden beoefenaars van spiritualiteit zijn. Deze mensen waarderen de grote rijkdom die in de verschillende religieuze tradities te vinden is. De spiritueel ongebondenen zijn als vrije vlinders en bijen die genieten van de bloesems van de verschillende religies. Daarmee helpen ze om de kruisbestuiving tussen de verschillende religies te bevorderen. Het is een groep die snel op weg is om de grootse spirituele stroming in de wereld te worden. 

 

Religie en de natuur

In de jachtige maatschappij waarin wij tegenwoordig leven, is het voor iedereen gezond om regelmatig de natuur in te gaan. Het is prachtig dat de huidige paus de naam heeft aangenomen van Franciscus van Assisi, die zo’n grote natuurliefhebber was. 

De natuur is een universele tempel, waarin iedereen welkom is. Het maakt niet uit of iemand verbonden is aan een traditionele religie of spiritueel ongebonden is. Alle verschillen in religie, maatschappelijke status, opleidingsniveau, ras of geslacht vallen weg in de natuur. Iedereen kan zich in deze tempel spiritueel ontwikkelen, want de natuur is de directe manifestatie van God. In de natuur wordt het spirituele verlangen van de mens om zich met haar Bron te verbinden op een natuurlijke wijze opgewekt. Het is daarom te verwachten dat steeds meer mensen de natuur in zullen trekken om spirituele inspiratie op te doen. 

 

Worden mensen gelukkig van religie?

Veel psychologen stellen dat religie een grote aantrekkingskracht heeft op onzekere mensen. Deze mensen gebruiken de strakke regels en overtuigingen van een religie om houvast te hebben en hun psychische pijn te onderdrukken. Hoe dogmatischer mensen een religie belijden, hoe meer innerlijke pijn ze meestal hebben. Dit dogmatisme is een overlevingsstrategie waarmee ze zichzelf en hun omgeving onder controle proberen te houden. Daarnaast ontvluchten ze vaak hun onzekerheid door zich in hogere ‘spirituele’ sferen te begeven. Daarmee proberen ze boven hun innerlijke ellende uit te zweven. 

Een andere overlevingsstrategie is die van de religieuze superioriteit. Mensen met deze houding plaatsen zichzelf boven de mensen buiten hun religie of de ondergeschikten binnen hun organisatie. Dit superioriteitsgevoel compenseert hun gevoelens van minderwaardigheid. Religieuze terroristen hebben waarschijnlijk de ernstigste psychische problemen. Ze reageren hun onderdrukte woede af door geweld te plegen en misbruiken hun religie om hun wandaden te rechtvaardigen.

Vluchten in spiritualiteit biedt geen genezing voor de psychische pijn. Een religie die alleen maar als vlucht en verdoving dient, helpt mensen niet om gelukkig te worden. De ellende wordt daardoor alleen maar erger. 

Toch heeft onderzoek door Gallup, het National Opinion Research Centre en het Pew Forum in de VS aangetoond dat spiritueel georiënteerde of religieuze mensen over het algemeen gelukkiger en gezonder zijn dan niet religieuze mensen. Ze zijn minder vaak depressief, raken minder snel verslaafd aan drugs of alcohol, ervaren meer seksuele bevrediging, gaan minder snel over tot zelfmoord, zijn minder crimineel en hebben meer zelfvertrouwen. 

Uit een groot onderzoek door Andrew E. Clark and Orsolya Lelkes onder 90.000 mensen is gebleken dat religieuze mensen tevredener met hun leven zijn dan niet religieuze mensen. Ook is aangetoond dat religie stimulerend is voor liefdadigheidswerk en sociale verbindingen. Een samenvatting van 850 studies in de VS toont aan dat religies positief werken op het algehele levensgeluk van de mens. 

We kunnen wellicht concluderen dat mensen over het algemeen gelukkig kunnen worden van religie, mits zij deze niet misbruiken als vlucht. Het is dus belangrijk dat religies goed zorgdragen voor de psychische gezondheid van hun aanhangers. Dat kan op verschillende manieren gedaan worden. Ten eerste kan er gebruik worden gemaakt van psychotherapie als leden met onverwerkte trauma’s zitten en ten tweede kunnen pastoraal werkers de leden helpen om hun persoonlijke groei te bevorderen. 

Uiteindelijk zit het werkelijke geluk in de mystiek, het spirituele aspect van religie. Mensen die alleen in het culturele aspect blijven hangen, kunnen niet echt gelukkig worden. We hebben besproken in het vorige hoofdstuk dat de mystici het werkelijke geluk ervaren, omdat zij zich volledig met de Bron van dat geluk verbinden. Ik heb in dit boek proberen duidelijk te maken dat deze mystieke vereniging voor iedereen te bereiken is in het gewone dagelijkse leven. 

 

De grote bijdrage van religie is wellicht dat zij de mensen helpt om gefocust te raken op een heel positief levensdoel. Ze biedt een stabiele continuïteit te midden van alle vergankelijke zaken in onze wereld. Daardoor kunnen de onvermijdelijke problemen van het bestaan gemakkelijker overwonnen worden en wordt het leven zinvol en gelukkig.